top of page

RÖSKVA'S PROCEDURES
TRANSLATION COMING SOON

1. gr.

MARKMIÐ

Einelti og annað ofbeldi (hér eftir nefnt brot) er með öllu óheimilt af hálfu meðlima Röskvu. Slíkt er hvorki liðið í samskiptum meðlima innbyrðis né í samskiptum þeirra við einstaklinga sem teljast ekki til meðlima samtakanna enda eigi samskiptin sér stað í tengslum við starfsemi Röskvu.

Markmið þessara verklagsreglna er að tryggja faglega meðferð mála, telji aðili samkvæmt 1. mgr. sig hafa orðið fyrir einelti eða öðru ofbeldi Jafnframt er það markmið reglnanna að kynna fyrir meðlimum Röskvu þau úrræði sem standa þeim til boða innan Háskóla Íslands og þá hegðun sem ekki er liðin innan samtakanna. Afstaða Röskvu gegn einelti og ofbeldi er skýr, enda er jafnrétti eitt af gildum samtakanna og vitað er að undirokaðir hópar og minnihlutahópar eru líklegri til þess að verða fyrir ofbeldi en aðrir hópar sem að getur hindrað þátttöku þeirra á vettvangi hagsmunabaráttu stúdenta. Með því að taka skýra afstöðu gegn einelti og ofbeldi er jafnframt verið að taka afstöðu með því að styðja við jafna þátttöku allra stúdenta í hagsmunabaráttu stúdenta.

2. gr.

HUGTÖK

Hugtakaskilgreiningar eru í samræmi við reglugerð nr. 1009/2015. Með hugtakinu einelti er átt við síendurtekna hegðun sem almennt er til þess fallin að valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir henni verður, svo sem að gera lítið úr, móðga, særa eða ógna viðkomandi eða að valda honum ótta.

Skoðanaágreiningur eða ágreiningur vegna ólíkra hagsmuna fellur ekki hér undir. Með hugtakinu ofbeldi er átt við hvers kyns hegðun sem leiðir til, eða gæti leitt til, líkamlegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir henni verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis.

Með hugtakinu meðlimur Röskvu er átt við aðila sem uppfyllir skilyrði fyrir skráningu í félagatal Röskvu sem fram koma í 14. gr. laga samtakanna, óháð því hvort slík skráning hafi farið fram.

Með hugtakinu trúnaðarfulltrúar Röskvu er átt við þá trúnaðarfulltrúa sem kjörnir eru samkvæmt 9. gr. laga Röskvu.

Með hugtakinu stjórnarmeðlimir Röskvu er átt við þá sem teljast til stjórnar samtakanna samkvæmt 3. gr. laga Röskvu ásamt nýnemafulltrúum stjórnar samkvæmt 8. gr.

Með hugtakinu aðilar máls er átt við einstakling sem talinn er hafa brotið af sér og einstakling sem talinn er hafa orðið fyrir broti.

Með hugtakinu stórfundur er átt við fund þann sem mótar stefnu Röskvu í öllum helstu málum samkvæmt 20. gr. laga samtakanna.

3. gr. 

FAGRÁÐ OG TRÚNAÐARMENN RÖSKVU

Hver sem vill bera fram kvörtun vegna brots sem viðkomandi telur sig hafa orðið fyrir af hálfu meðlims Röskvu eða vill tilkynna brot sem viðkomandi telur sig hafa rökstuddan grun eða vitneskju um, skal snúa sér til viðbragðsteymis Háskóla Íslands vegna eineltis eða ofbeldis. Meðlimur Röskvu getur einnig alltaf leitað til annars tveggja trúnaðarfulltrúa Röskvu. Ákveði aðili að tilkynna mál til trúnaðarmanns skal trúnaðarmaður umsvifalaust vísa erindinu til viðbragðsteymisins til faglegrar meðferðar og skal hann ávallt gæta fyllsta trúnaðar. 

4. gr. 

MEÐFERÐ OG ÚRLAUSN MÁLA

Á meðan mál er í skoðun hjá viðbragðsteyminu skal reynt að ná sáttum um vinnutilhögun aðila máls þar sem við á í samráði við fagráðið, stjórn Röskvu og/eða skrifstofu Stúdentaráðs Háskóla Íslands þegar að það á við. Sá sem grunaður er um brot skal gert að víkja úr starfi Röskvu meðan mál er til meðferðar. Óheimilt er að flytja einstakling sem hefur kvartað eða orðið fyrir broti til í starfi samtakanna vegna eineltis eða ofbeldis, nema viðkomandi óski þess.

5. gr.

KYNNING

Stjórn Röskvu og trúnaðarmönnum er skylt að kynna verklagsreglur þessar fyrir meðlimum samtakanna. Slík kynning skal fara fram á stórfundum sem og ferðum sem farnar eru á vegum Röskvu, svo sem haustferð og listaferð. Jafnframt skulu reglurnar hafðar sýnilegar í kosningamiðstöð Röskvu og gerðar aðgengilegar á vefsíðu samtakanna.

6. gr.

GILDISTAKA OG BREYTINGAR

Verklagsreglur þessar öðlast gildi við staðfestingu stórfundar. Breytingar á þeim þarf að samþykkja á stórfundi.

bottom of page